Lizuma vidusskola

“Pils”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425
tālr./fakss
64473732, mob.t. 29167399

e-pasts Lizuma.vidusskola@gulbene.lv

Direktore Irēna Ābeltiņa, mob.t. 29427494, e-pasts: Lizuma.vidusskola@gulbene.lv

Lietvede Daiga Deksne, mob.t. 29167399, e-pasts: Lizuma.vidusskola@gulbene.lv

2016./2017.mācību gadā pirmsskolu apmeklē 64 bērni, pamatskolā mācās 105 un vidusskolā – 32 izglītojamie.

2017.gada 14.oktobrī tiks atzīmēti 80 gadi kopš skola atrodas pilī.

Skolā (kopā ar mazo bērnu grupiņām un interešu izglītību) strādā 29 pedagogi, no kuriem 4. kvalitātes pakāpe ir 9 pedagogiem (39 %), 11 pedagogi ieguvuši maģistra grādu.

Skolas saimniecisko darbību nodrošina 19 tehniskie darbinieki.

Lizuma vidusskola piedāvā šādas izglītības programmas:

  1. vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111), apgūst bērni no 1,5 gadu vecuma;
  2. speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611);
  3. pamatizglītības programmu (kods 21011111);
  4. speciālās pamatskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (01015611);
  5. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011011);
  6. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programmu (kods 31013011);
  7. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011013).

 

Komentāri ir slēgti.