Pagasta Atzinības balva

Katru gadu Latvijas Republikas dzimšanas dienai veltītā pasākumā tiek pasniegta Lizuma pagasta Atzinības balva. Šī tradīcija aizsākusies 2008.gadā.

Šo balvu saņēmuši:

2008.gads

 • Inese Berga
 • Velta Dambrova
 • Gunta Biteniece
 • Laima Klimona
 • Ināra Jansone
 • Baiba Mezīte
 • Ilmārs Apsītis

 • 2009.gads

  • Dzidra Ozola par mūža ieguldījumu Lizuma attīstībā
  • Silvija Ulaste par ilggadīgu un apzinīgu skolotāja darbu Lizumā
  • Līvija Grīnberga par ieguldījumu Lizuma sporta dzīvē
  • Gunta Stradiņa par ilggadīgu un apzinīgu Velēnas sabiedriskās dzīves organizēšanu.
  • Miervaldis Vilnis par mūža ieguldījumu Lizuma kultūras dzīvē
  • Pēteris Ranka par ilggadīgu un apzinīgu skolotāja darbu Lizumā
  • Imants Aire par labdarību

  2010.gads

  • Ita un Jānis Pūcīši par videi draudzīgāko māju
  • Skaidrīte un Jānis Burkiti par sakoptāko lauku sētu
  • Anna un Ivans Kozlovski par sakoptāko lauku sētu 
  • Velta Ivanova par ilggadīgu un apzinīgu bibliotekāra darbu Lizumā
  • Zaiga Apinīte par ieguldījumu Lizuma kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā
  • Zinaida Gribuste par ilggadīgu un apzinīgu skolotāja darbu Lizumā
  • Laima Klimona par dabai draudzīga dzīvesveida popularizēšanu
  • Līga Ozoliņa par radošu darbu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā
  • Elita Dūte  par ieguldīto darbu X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanā
  • Anita Ledaine par ieguldīto darbu X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanā

  2011.gads

  • Anna Zemņecka par aktīvu darbību Lizuma pagasta pensionāru sabiedriskās dzīves organizēšanā
  • Elvīra Birkova par aktīvu darbību Lizuma pagasta pensionāru sabiedriskās dzīves organizēšanā
  • Miervaldis Vilnis sakarā ar 90 gadu jubileju un aktīvu darbību Lizuma lauku kapelā
  • Paulīna Pidika par ilggadīgu un apzinīgu skolotāja darbu Lizumā
  • Aleksandrs Ozoliņš par ieguldījumu Lizuma pagasta centra labiekārtošanā
  • Juris Rudītis par ieguldījumu Lizuma pagasta ceļu uzturēšanā
  • Inese Berga ar ģimeni par ieguldījumu Lizuma pagasta ceļu uzturēšanā un aktīvu līdzdalību sporta dzīvē
  • Maija un Bruno Beitiki kā kuplākā pagasta ģimene
  • Ausma Dimante par aktīvu sabiedrisko darbību Lizuma pagastā
  • Iveta un Normunds Audziši par atbalstu pagasta un novada rīkotajos pasākumos

   2012.gads

  • Aldis Strads par nozīmīgu ieguldījumu Lizuma pagasta attīstībā
  • Ārija Fijala par ilggadīgu un apzinīgu skolotāja darbu Lizumā
  • Skaidrīte Burkite par nozīmīgu ieguldījumu Lizuma sabiedriskajā dzīvē
  • Ilmārs Apsītis par veiksmīgu uzņēmējdarbību Lizuma pagastā
  • Gunta Biteniece par veiksmīgu uzņēmējdarbību Lizuma pagastā
  • Aina Krūmiņa par ilggadīgu un apzinīgu darbu Lizuma kapu apsaimniekošanā
  • Ligita Ozoliņa par ieguldījumu pagasta avīzes „Lizuma Vēstis” veidošanā
  • Edgars Gjačs par izciliem sasniegumiem vieglatlētikā
  • Uģis Klimons par izciliem sasniegumiem motosportā
  • Regīna un Leonards Beinari kupla un strādīga Lizuma pagasta ģimene
  • Irēna Ābeltiņa par veiksmīgu projektu realizāciju un mūžizglītības darba organizēšanu
  • Ieva Maulāne par ilggadīgu un apzinīgu darbu Lizuma centra sakopšanā
  • Armands Sebris par izciliem panākumiem mācību olimpiādēs

   2013.gads

  • Velta Dambrova par mūža ieguldījumu aptieku darbā Lizumā un pagasta kultūras dzīvē
  • Aida un Uldis Misiņi par mecenātismu un vērienīgu uzņēmējdarbību Lizuma pagastā
  • Andrejs Birums ar ģimeni par ieguldījumu Apsīšu Jēkaba piemiņas saglabāšanā
  • Mirdza Ranka par ilggadīgu un radošu pedagoga darbu Lizuma pagastā
  • Anita Ledaine par ieguldījumu XXV Vispārējo Dziesmu svētku sagatavošanā
  • Elita Dūte par ieguldījumu XXV Vispārējo Dziesmu un XV Deju svētku sagatavošanā
  • Iveta Roziņa par radošu skolotāja darbu Lizumā un sabiedrisko aktivitāti
  • Jānis un Marika Kamarūti par sekmīgu uzņēmējdarbību Lizuma pagastā un sakoptu lauku sētu
  • Birutas un Modra Reiznieku ģimene par sekmīgu uzņēmējdarbību Lizuma pagastā un sakoptu lauku sētu
  • Rūta Bokta par ieguldījumu Lizuma pagasta svētku veidošanā
  • Binija Šivare ar bērniem kupla un strādīga Lizuma pagasta ģimene
  • Edgars Rudītis par motosporta popularizēšanu Lizumā

   2014.gads

  • Māra Pērkone par mūža ieguldījumu Lizuma kultūras dzīvē
  • Ilona Brekte ar ģimeni par mākslas tradīciju veidošanu un saglabāšanu Lizumā
  • Dzirkstīte Baltiņa par aktīvu darbību Lizuma pagasta senioru sabiedriskās dzīves organizēšanā
  • Dzintra Šadinova par ilggadīgu un apzinīgu darbu Lizuma kultūras namā
  • Velga un Andris Apinīši par golfa popularizēšanu Lizuma pagastā
  • Santa Kalve par veiksmīgu uzņēmējdarbību un ieguldījumu Lizuma pagasta svētku veidošanā
  • Dārta Dīvāne par ieguldījumu Lizuma pagasta svētku veidošanā
  • Dace Ose par ieguldījumu Lizuma pagasta svētku veidošanā
  • Solveiga Vilka par ieguldījumu Lizuma kultūras dzīvē un Lizuma pagasta svētku veidošanā
  • Sandris Rakauskis par radošu sabiedrisko aktivitāti, filmu “Lizuma spēks” un ieguldījumu Lizuma pagasta svētku veidošanā
  • Iveta un Juris Gjači par ieguldījumu Lizuma kultūras un sporta dzīvē

    2015.gads

  • Gaida Audziša par mūža ieguldījumu kino popularizēšanā Lizumā un sabiedrisko aktivitāti
  • Anna un Ilmārs Graši par mūža ieguldījumu Lizuma attīstībā
  • Jānis Umurs par mūža ieguldījumu Lizuma mežsaimniecības attīstībā
  • Jānis Jansons par ieguldījumu zemes reformas īstenošanā Lizuma pagastā
  • Ināra Sebre par ilggadīgu un apzinīgu darbu Lizuma pasta nodaļā
  • Inese Dārziņa par ilggadīgu un radošu pedagoga darbu Lizumā
  • Inita Jukse par veiksmīgu uzņēmējdarbību Lizumā
  • Folkloras kopa “Ūdenszāles” (vadītāja Undīne Graumane) par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un diska “Lizumniešu Jāņu dziesmas” izdošanu
  • Ainārs Dombrovskis par godprātīgu un iejūtīgu šofera pienākumu veikšanu
  • Aija Bumbure par godprātīgu darbu Lizuma centra sakopšanā
  • Kristīne, Raivis, Mārcis un Edžus Kliederi kā Lizuma pagasta sportiskākā ģimene
  • Aivars Dārznieks par ieguldījumu velosporta attīstībā pagastā un Lizuma vārda popularizēšanu

  2016.gads

  • Inese Pērkone par ilggadīgu un kvalitatīvu darbu bāriņtiesā
  • Sandra Klimone par radošu pedagoga darbu
  • Mirdza Babre par aktīvu sabiedrisko darbību
  • Ilze un Aivars Kamarūti par uzņēmējdarbību Lizuma pagastā
  • Jānis Gipslis par uzņēmējdarbību Lizuma pagastā
  • Kristaps Vējš-Āboliņš par lieliskiem sasniegumiem sportā
  • Ritvars Sebris aktīvākais jaunietis pagastā
  • Daiga Deksne par individuālo darbu ar skolēniem mācību sasniegumu un disciplīnas uzlabošanā
  • Aigars Martinovs par uzņēmējdarbību Lizuma pagastā
  • Inta Dārzniece par ilggadīgu un radošu darbu Lizuma pagastā

  Komentāri ir slēgti.