Ziņas uzņēmējiem

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Gulbenes novada lauku attīstības speciāliste Anita Rozenberga,
tālr.26541865, e-pasts: anita.rozenberga@llkc.lv
pieņem apmeklētājus Lizuma pārvaldē
katra mēneša otrās nedēļas otrdienā no plkst.10.00 līdz 11.00.

Izsludinātie projekti

10. aprīlī sākas pieteikšanās platību maksājumiem!

No 2019. gada 10. aprīļa sāksies pieteikšanās platību maksājumiem. Lauksaimnieki tiem var pieteikties līdz šā gada 22. maijam, iesniedzot Vienoto iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem var pieteikties ar kavējuma sankciju, šogad ir 17. jūnijs.

Jaunas saistības lauksaimnieki varēs uzņemties tikai pasākumā «Agrovide un klimats» aktivitātēs «Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos» un «Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei».

Dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes nodokli iesnieguma iesniegšana norit vienlaikus arpieteikšanos platību maksājumiem – no 10.aprīļa līdz 3. jūnijam.

ZM aicina lauksaimniekus nekavēties ar augsnes agroķīmisko izpēti
Lai saimniekotu ekonomiski un ilgtspējīgi, zemkopim ir svarīgi regulāri sekot līdzi barības vielu bilancei augsnē, kā arī veikt augsnes agroķīmisko izpēti (AAI). Tas ļauj precīzāk plānot nepieciešamo augu barības vielu nodrošinājumu. AAI ir agronomiski nozīmīgs priekšnoteikums veselīgu augu un augstas ražas ieguvei. AAI rezultāti jāņem vērā, izvēloties audzējamo kultūraugu un plānojot mēslošanas līdzekļu lietošanu.
Jau 2009. gadā ir spēkā stājušies Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumi Nr. 1056 “Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība”. Noteikumos ietvertais nosacījums par augsnes agroķīmisko izpēti vai augsnes agroķīmiskajām analīzēm jāpilda katram integrētās lauksaimniecības produkcijas audzētājam, bet finanšu resursu trūkuma dēļ ne vienmēr tas izdarāms visai platībai uzreiz.
Augsnes agroķīmiskā izpēte vai augsnes analīzes ārpus Īpaši jutīgajām teritorijām ir nepieciešamas tajās saimniecībās, kurās lieto 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus. To nosaka integrētās augu aizsardzības prasības, kas iestrādātas Ministru kabineta gada 15. septembra noteikumu Nr. 1056 Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība“ II nodaļā. Augsnes agroķīmiskā izpēte gadskārtēji jāveic vismaz 15 procentos no apsaimniekotās platības. Tādējādi tiks izpildīts nosacījums par AAI vai augsnes agroķīmisko analīžu veikšanu ne mazāk kā 60 procentos apsaimniekotās platības līdz 2019. gada 31. decembrim, un arī nosacījums, ka augsnes kartes nebūs vecākas par septiņiem gadiem. Tātad audzētājam jau līdz 2018. gada 31. decembrim bija jābūt veiktai augsnes izpēte ne
mazāk 45 procentos apsaimniekotās platības, lai līdz 2019. gada 31. decembrim tā būtu veikta ne mazāk kā 60 procentos apsaimniekotās platības, līdz 2020. gada 31. decembrim – ne mazāk kā 75 procentos apsaimniekotās platības, līdz 2021. gada 31. decembrim – ne mazāk kā 90
procentos apsaimniekotās platības, tādējādi līdz 2022.  gada 31. decembrim noteikumu nosacījumiem atbilstošu izpēti veicot visā apsaimniekotajā platībā.
Aicinām lauksaimniekus nekavēties ar AAI un augsnes agroķīmisko analīžu veikšanu!

Komentāri ir slēgti.