Lizuma koku draugi

Lizuma koku draugi

Mūsu rūpes kā draudzīgs apskāviens

Ja mēs šodien parūpēsimies par mūsu kokiem, tie zaļos arī nākošajām paaudzēm!


Lizums’ tree friends

Our concern as a friendly embrace.

If we take care of our trees now then they will stay for future generations!


Lizuma koku draugi Facebook>>>

Stāsts aizsākās 2015.gada 20.jūlijā ar novadnieka Gata Bumbura publisko jautājumu: “Lizuma pagasts, vai ir plānots veikt koku tīrīšanu, iebraucot Lizumā no Stepiņkalna puses? Ja kādam tie sausie, nokaltušie zari kritīs uz galvas, kurš atbildēs?” Sapratām, ka ar plānošanu vien te nekas līdzēts nebūs. Situācijas izvērtēšanai tika uzaicināts arborists Andis Kovaļevskis, kurš atzina, ka ozolu alejā kopšana nepieciešama gandrīz visiem kokiem.
Ideja par iedzīvotāju iesaistīšanu līdzekļu vākšanā sabiedrībai nozīmīgu mērķu labā parādījās jau pavasarī, kad Dr.art. Baiba Tjarve vadīja projektu rakstītāju apmācības Lizuma Tautskolā. Sākumā bija iecere piesaistīt līdzekļus no Valmieras novada fonda, diemžēl projekts atbalstu neguva. Taču tas nemazināja aizsākto lietu virzību – jau 2015.gada 4. augustā sākās darbi ozolu alejā. Pirmā koku kopšanas tūre bija iespaidīga – divās dienās tika nozāģēti 3 nokaltušie ozoli un sakopti 9 koki. Ozola zāģēšana bildēs>>>   
Darbus veica SIA “Arborlat” kokkopji Andis Kovaļevskis un Rūdolfs Eglītis ar papildspēkiem: Anitu Albranti un Kristu Eiduku no SIA “Hortus 5A”, Andri Priecumu, Reini Prinduli un Mārtiņu Lūsaru. Otrā alejas koku kopšanas sesija notika 29. un 30.septembrī. Darbus veica mūsu kokiem jau labi zināmā SIA “Arborlat”: Andis Kovaļevskis, Rūdolfs Eglītis, Linards Ūdrēns un Valērijs Eglītis. Profesionāls, rūpīgs un ar prieku darīts darbs! Paldies!

Mazpamazām koku sakopšana turpinās.Vairāki Lizuma dižkoki tika sakopti 2016.gadā, arī 2017.gada maijā 4 ozoli alejā tika pie skaistiem vainagiem. 2017.gada septembra sākumā SIA “Arborlat” speciālisti Linards Ūdrēns un lizumnietis Reinholds Stūriška sakopa 10 muižas parka kokus un nozāģēja nokaltušo gobu pie skolas stadiona.


The story began in summer of 2015 on 20th of July  with a public question from Gatis Bumburs: “Lizums parish, are you planning to take care of the trees, entering from Lizums from side of Stepinkalns? If those dry, dead branches will fall on somebody’s head, who will be the responsible? “We realized that by planning nothing will be solved. In order to examine the situation we called tender Andis Kovalevskis, who admitted that the avenue of oak care requires almost all the trees.

The idea of ​​citizens’ involvement in fund-raising as important public goals appeared in the early spring when Dr. Art. Baiba Tjarve led a project burner training at Lizums. At first it was intended to raise funds from Valmiera’s Region Fund, unfortunately the project did not get any support. However it did not reduce its progress – works started already on 4th of August in the alley of oaks.

The first tree care tour was impressive – in two days fell 3 dead oaks and cleaned up 9 other trees. Pictures of oak sawing>>>

The work was carried out by Ltd. “Arborlat” Tree tenders Andis Kovalevskis and Rudolfs Eglitis with reinforcements: Anita Albranti and Krists Eiduks from Ltd. “Hortus 5A”, Andris Priecums, Reinis Prindule and Martins Lusars. The second avenue of trees grooming session was held on 29th and 30th of September. Work was carried out by our already well-known firm “Arborlat”: Andis Kovalevskis, Rudolf Eglitis, Linards Ūdrens and Valerijs Eglits. Professional, diligent and happy job done! Thank you!

One of the tree’s clean-up average cost is about 80 euro. Your donation can contribute to help some of the tree(s) to become greater year after year.

Komentāri ir slēgti.