Pagasta Atzinības balva

Katru gadu Latvijas Republikas dzimšanas dienai veltītā pasākumā tiek pasniegta Lizuma pagasta Atzinības balva. Šī tradīcija aizsākusies 2008.gadā.

Šo balvu saņēmuši:

2008.gads

 • Inese Berga
 • Velta Dambrova
 • Gunta Biteniece
 • Laima Klimona
 • Ināra Jansone
 • Baiba Mezīte
 • Ilmārs Apsītis


2009.gads

 • Dzidra Ozola par mūža ieguldījumu Lizuma attīstībā
 • Silvija Ulaste par ilggadīgu un apzinīgu skolotāja darbu Lizumā
 • Līvija Grīnberga par ieguldījumu Lizuma sporta dzīvē
 • Gunta Stradiņa par ilggadīgu un apzinīgu Velēnas sabiedriskās dzīves organizēšanu.
 • Miervaldis Vilnis par mūža ieguldījumu Lizuma kultūras dzīvē
 • Pēteris Ranka par ilggadīgu un apzinīgu skolotāja darbu Lizumā
 • Imants Aire par labdarību

2010.gads

 • Ita un Jānis Pūcīši par videi draudzīgāko māju
 • Skaidrīte un Jānis Burkiti par sakoptāko lauku sētu
 • Anna un Ivans Kozlovski par sakoptāko lauku sētu 
 • Velta Ivanova par ilggadīgu un apzinīgu bibliotekāra darbu Lizumā
 • Zaiga Apinīte par ieguldījumu Lizuma kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā
 • Zinaida Gribuste par ilggadīgu un apzinīgu skolotāja darbu Lizumā
 • Laima Klimona par dabai draudzīga dzīvesveida popularizēšanu
 • Līga Ozoliņa par radošu darbu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā
 • Elita Dūte  par ieguldīto darbu X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanā
 • Anita Ledaine par ieguldīto darbu X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanā

2011.gads

 • Anna Zemņecka par aktīvu darbību Lizuma pagasta pensionāru sabiedriskās dzīves organizēšanā
 • Elvīra Birkova par aktīvu darbību Lizuma pagasta pensionāru sabiedriskās dzīves organizēšanā
 • Miervaldis Vilnis sakarā ar 90 gadu jubileju un aktīvu darbību Lizuma lauku kapelā
 • Paulīna Pidika par ilggadīgu un apzinīgu skolotāja darbu Lizumā
 • Aleksandrs Ozoliņš par ieguldījumu Lizuma pagasta centra labiekārtošanā
 • Juris Rudītis par ieguldījumu Lizuma pagasta ceļu uzturēšanā
 • Inese Berga ar ģimeni par ieguldījumu Lizuma pagasta ceļu uzturēšanā un aktīvu līdzdalību sporta dzīvē
 • Maija un Bruno Beitiki kā kuplākā pagasta ģimene
 • Ausma Dimante par aktīvu sabiedrisko darbību Lizuma pagastā
 • Iveta un Normunds Audziši par atbalstu pagasta un novada rīkotajos pasākumos

 2012.gads

 • Aldis Strads par nozīmīgu ieguldījumu Lizuma pagasta attīstībā
 • Ārija Fijala par ilggadīgu un apzinīgu skolotāja darbu Lizumā
 • Skaidrīte Burkite par nozīmīgu ieguldījumu Lizuma sabiedriskajā dzīvē
 • Ilmārs Apsītis par veiksmīgu uzņēmējdarbību Lizuma pagastā
 • Gunta Biteniece par veiksmīgu uzņēmējdarbību Lizuma pagastā
 • Aina Krūmiņa par ilggadīgu un apzinīgu darbu Lizuma kapu apsaimniekošanā
 • Ligita Ozoliņa par ieguldījumu pagasta avīzes „Lizuma Vēstis” veidošanā
 • Edgars Gjačs par izciliem sasniegumiem vieglatlētikā
 • Uģis Klimons par izciliem sasniegumiem motosportā
 • Regīna un Leonards Beinari kupla un strādīga Lizuma pagasta ģimene
 • Irēna Ābeltiņa par veiksmīgu projektu realizāciju un mūžizglītības darba organizēšanu
 • Ieva Maulāne par ilggadīgu un apzinīgu darbu Lizuma centra sakopšanā
 • Armands Sebris par izciliem panākumiem mācību olimpiādēs

 2013.gads

 • Velta Dambrova par mūža ieguldījumu aptieku darbā Lizumā un pagasta kultūras dzīvē
 • Aida un Uldis Misiņi par mecenātismu un vērienīgu uzņēmējdarbību Lizuma pagastā
 • Andrejs Birums ar ģimeni par ieguldījumu Apsīšu Jēkaba piemiņas saglabāšanā
 • Mirdza Ranka par ilggadīgu un radošu pedagoga darbu Lizuma pagastā
 • Anita Ledaine par ieguldījumu XXV Vispārējo Dziesmu svētku sagatavošanā
 • Elita Dūte par ieguldījumu XXV Vispārējo Dziesmu un XV Deju svētku sagatavošanā
 • Iveta Roziņa par radošu skolotāja darbu Lizumā un sabiedrisko aktivitāti
 • Jānis un Marika Kamarūti par sekmīgu uzņēmējdarbību Lizuma pagastā un sakoptu lauku sētu
 • Birutas un Modra Reiznieku ģimene par sekmīgu uzņēmējdarbību Lizuma pagastā un sakoptu lauku sētu
 • Rūta Bokta par ieguldījumu Lizuma pagasta svētku veidošanā
 • Binija Šivare ar bērniem kupla un strādīga Lizuma pagasta ģimene
 • Edgars Rudītis par motosporta popularizēšanu Lizumā

 2014.gads

 • Māra Pērkone par mūža ieguldījumu Lizuma kultūras dzīvē
 • Ilona Brekte ar ģimeni par mākslas tradīciju veidošanu un saglabāšanu Lizumā
 • Dzirkstīte Baltiņa par aktīvu darbību Lizuma pagasta senioru sabiedriskās dzīves organizēšanā
 • Dzintra Šadinova par ilggadīgu un apzinīgu darbu Lizuma kultūras namā
 • Velga un Andris Apinīši par golfa popularizēšanu Lizuma pagastā
 • Santa Kalve par veiksmīgu uzņēmējdarbību un ieguldījumu Lizuma pagasta svētku veidošanā
 • Dārta Dīvāne par ieguldījumu Lizuma pagasta svētku veidošanā
 • Dace Ose par ieguldījumu Lizuma pagasta svētku veidošanā
 • Solveiga Vilka par ieguldījumu Lizuma kultūras dzīvē un Lizuma pagasta svētku veidošanā
 • Sandris Rakauskis par radošu sabiedrisko aktivitāti, filmu “Lizuma spēks” un ieguldījumu Lizuma pagasta svētku veidošanā
 • Iveta un Juris Gjači par ieguldījumu Lizuma kultūras un sporta dzīvē

  2015.gads

 • Gaida Audziša par mūža ieguldījumu kino popularizēšanā Lizumā un sabiedrisko aktivitāti
 • Anna un Ilmārs Graši par mūža ieguldījumu Lizuma attīstībā
 • Jānis Umurs par mūža ieguldījumu Lizuma mežsaimniecības attīstībā
 • Jānis Jansons par ieguldījumu zemes reformas īstenošanā Lizuma pagastā
 • Ināra Sebre par ilggadīgu un apzinīgu darbu Lizuma pasta nodaļā
 • Inese Dārziņa par ilggadīgu un radošu pedagoga darbu Lizumā
 • Inita Jukse par veiksmīgu uzņēmējdarbību Lizumā
 • Folkloras kopa “Ūdenszāles” (vadītāja Undīne Graumane) par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un diska “Lizumniešu Jāņu dziesmas” izdošanu
 • Ainārs Dombrovskis par godprātīgu un iejūtīgu šofera pienākumu veikšanu
 • Aija Bumbure par godprātīgu darbu Lizuma centra sakopšanā
 • Kristīne, Raivis, Mārcis un Edžus Kliederi kā Lizuma pagasta sportiskākā ģimene
 • Aivars Dārznieks par ieguldījumu velosporta attīstībā pagastā un Lizuma vārda popularizēšanu

2016.gads

 • Inese Pērkone par ilggadīgu un kvalitatīvu darbu bāriņtiesā
 • Sandra Klimone par radošu pedagoga darbu
 • Mirdza Babre par aktīvu sabiedrisko darbību
 • Ilze un Aivars Kamarūti par uzņēmējdarbību Lizuma pagastā
 • Jānis Gipslis par uzņēmējdarbību Lizuma pagastā
 • Kristaps Vējš-Āboliņš par lieliskiem sasniegumiem sportā
 • Ritvars Sebris aktīvākais jaunietis pagastā
 • Daiga Deksne par individuālo darbu ar skolēniem mācību sasniegumu un disciplīnas uzlabošanā
 • Aigars Martinovs par uzņēmējdarbību Lizuma pagastā
 • Inta Dārzniece par ilggadīgu un radošu darbu Lizuma pagastā

2017.gads

  • Meta Zaķe par mūža ieguldījumu Lizuma attīstībā
  • Valda Pūcīte par ilggadīgu un kvalitatīvu darbu pašvaldībā
  • Dace Dūrīte par zobārstniecības attīstību Lizumā
  • Inese Dambe par inovācijām metodiskajā darbā
  • Aija Ķersele par ilggadīgu un apzinīgu darbu Lizuma vidusskolā
  • Vaira Briede par Mākslas skolas tradīciju attīstīšanu Lizumā
  • Aigars Bērziņš par orientēšanās sporta attīstību Lizumā
  • Ināra Morozova par aktīvu sabiedrisko dzīvi Lizumā
  • Jānis Klimons par aktīvu sabiedrisko dzīvi Lizumā
  • Ilga Gaugere par ieguldījumu Lizuma kultūras dzīvē
  • Zigmārs Drubiņš par ieguldījumu Lizuma kultūras dzīvē
  • Emīls Rusovs par ieguldījumu Lizuma kultūras dzīvē

Komentāri ir slēgti.