Pakalpojumi un pienākumi

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 69.¹panta otrajai daļai, pārvalde:
1. nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
2. pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota pašvaldībai, kā arī domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;
3. nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un domes saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā;
4. pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no fiziskām un juridiskajām personām, organizē atbildes sagatavošanu iesniedzējiem vai sagatavo attiecīgo jautājumu izskatīšanai domes komisijās, komitejās, domes sēdē;
5. nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem.
6. nodrošina vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju iesaistīšanu pašvaldības autonomo funkciju un jautājumu risināšanā pārvaldes teritorijā.

Domes lēmumos noteiktajā kārtībā pārvalde:
1. pārrauga tās darbības teritorijā domes izveidoto un pārraudzībā nodoto iestāžu, struktūrvienību darbību, sniedz atbalstu saimniecisko jautājumu risināšanā pārvaldei iedalītā budžeta iespēju robežās.
Pārvaldes pārraudzībā nodota Lizuma vidusskola.
2. pieņem no iedzīvotājiem maksājumus par visa veida Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) vai pašas pārvaldes sniegtajiem komunālajiem un citiem pakalpojumiem;
3. sniedz informāciju un izziņas interesentiem par Domes un pārvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem;
4. nodrošina informācijas apriti starp pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām, speciālistiem un Domi;
5. sniedz organizatorisku atbalstu iedzīvotāju pieņemšanai pie Domes amatpersonām;
6. organizē pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu,
slēdz nekustamā īpašuma nomas un īres līgumus;
7. ierosina īres, apsaimniekošanas maksas, komunālo maksājumu un citu parādu piedziņas lietas, iesniedz tās piedziņai;
8. atbilstoši likuma „Par arhīviem” prasībām uzkrāj un saglabā pārvaldes dokumentus līdz to nodošanai valsts arhīvā;
11. sadarbojas ar domi dabas un tehnoloģisku avāriju seku likvidēšanas organizēšanai;
12. veic personu dzīvesvietas deklarēšanu novada darbības teritorijā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
13. nodrošina sadarbību, telpas un saimniecisko jautājumu kārtošanu Gulbenes novada bāriņtiesai, Gulbenes novada bibliotēkai, Gulbenes novada sociālajam dienestam to funkciju izpildei;
14. organizē citu domes uzdoto vai deleģēto funkciju izpildi.

Comments are closed.